รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand 2011

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นทางด้านเภสัชศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ (Nagai Award Thailand ๒๐๑๑) จาก Nagai Foundation Tokyo ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง ““Microscale chemistry-based design of eco-friendly, reagent-saving and efficient pharmaceutical analysis: a miniaturized Volhard’s titration for the assay of sodium chloride” ซึ่งได้เข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒๘) ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ รวมทั้งได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้องานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย

สำหรับรางวัล Nagai Award เป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยชาวไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณค่าต่อแวดวงวิชาการ การพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การใช้ยาของประชาชน โดยเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรได้รับความอนุเคราะห์จาก Professor Tsuneji Nagai ประธานมูลนิธิ Nagai Foundation Tokyo ซึ่งเป็นอาจารย์นักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยที่ได้ค้นพบองค์ความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาตัวยาใหม่ ความรู้ด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา การพัฒนาระบบนำส่งยา การพัฒนาวิธีประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

25 มกราคม 2555