โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการโครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554 เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชวิทยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พร้อมแจ้งผลการประเมิน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและเห็นความสำคัญของความรู้ทางเภสัชวิทยา เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานที่จะำนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน, สอบใบประกอบวิชาชีพและการทำงานต่อไป โดยดำเนินการไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ประกาศผลคะแนนและทำการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้คะแนนอันดับ1 และอันดับ2 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 จากจำนวนนักศึกษาที่ทำการสอบทั้งหมด 127 คน (นักศึกษาเทียบชั้นปีที่ 4) โดยนักศึกษาฯที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ นศภ.พัทธมน ลพานุวรรตน์ อันดับ 2 มี 2 คน คือ นศภ.สุธีร์ ลิ้มเจริญ และ นศภ.ณภัชชา วงศ์ฉายา

31 มกราคม 2555