รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ Direct Admissions สำรองที่เรียกมารายงานตัว วันที่ 13 ธันวาคม 2553

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

 

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อเข้าศึกศาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Direct Admissions ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

(สำรองที่เรียกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์วันที่ 13 ธันวาคม 2553(08.30 - 12.00 น.))


 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ(ตัวจริง) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง Direct Admissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากตัวจริงมารายงานตัวไม่ครบตามจำนวนรับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกาสาขาเภสัชศาสตร์(สำรอง) ตามรายชื่อที่แนบมา พร้อมประกาศฉบับนี้ และขอให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ทุกคนจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 10,000 บาท/คน หากท่านไม่มารายงานในวันดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์(ผู้ที่ยืนยันสิทธิจะต้องส่งหนังสือแสดงเจตนาในการยืนยันสิทธืเข้าศึกษาและยินยอมใน้ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 แบบฟอร์มฉบับนี้จะอยู่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองและพยานลงนามมาจากบ้านให้เรียบร้อย)

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริงและยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ไปแล้วนั้น หากประสงค์จะรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการอื่นซึ่งได้ประกาศรายชื่อเป็นสำรองไว้ คณะจะถือว่าท่านสละสิทธิ์โครงการเดิม และท่านจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในโครงการใหม่ จำนวน 10,000 บาท โดยคณะวิชาจะไม่คืนเงินยืนยันสิทธิ์ในครงการเดิมให้ท่าน ทั้งนี้การสละสิทธิ์โครงการเดิมจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้และนำมาส่งในวันที่ยืนยันสิทธิ์โครงการใหม่

รายละเอียดและรายชื่อสำรอง

 

 

 

 


 

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพื่อเข้าศึกศาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Direct Admissions รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2554(ตัวจริง + สำรอง)

 


ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบ 1 ปีการศึกษา 2554 และทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์(ตัวจริง + สำรอง) ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (ตัวจริง) จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ทุกคน จะต้องชำระเงินเป็นเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนแรก 10,000* บาท/คน หากท่านไม่มารายงานในวันดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือแสดงเจตนาในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกาและยินยอมให้ส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 แบบฟอร์มฉบับนี้จะแจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองและพยานลงนามจากบ้านให้เรียบร้อย)

(สำรอง) หากตัวจริงมาไม่ครบ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ สำรอง ให้มารายงานให้ครบตามจำนวนรับทางเว็บไซด์ www.pharm.su.ac.th และรายงานตัวในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 พรอ้มชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท

อนึ่ง บุคคลใดไม่ผ่านการตรวจร่างกายและความผิดปกติดังกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติของการศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ แม้จะได้ดำเนินการรายงานตัวและลงทะเบียนไปก่อนแล้วก็ตาม ย่อมถือว่าการรายงานตัวและการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนให้ สำหรับกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบผ่าน