คู่มือจุลนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

 

โปรดทราบนักศึกษาทุกท่านที่จัดทำจุลนิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้

หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือจุลนิพนธ์ฉบับนี้ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ

จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ดาวโหลดคู่มือ