โครงการฯ ?1st International Congress on Natural Products?

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

โครงการฯ “1st International Congress on Natural Products”

 โดย สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “1st International Congress on Natural Products” ระหว่างวันที่ 17–18 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัลด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา

โครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเปิดโอกาสให้นักวิจัยและ บัณฑิตศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับผู้สนใจขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมเข้าร่วมอบรม/ประชุมได้โดยไม่ถือเป็น วันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือที่ มอ 161/946 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและให้ผู้เข้า ประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

**ท่านสามารถส่ง ABSTRACT ได้จนถึง 31 สิงหาคม 2554

1st International Congress on Natural Products

Abstract preparation

Abstract form

Registration form

Hotel reservation form