ประกาศผลสอบคัดเลือก เภสัชเพิ่มพิเศษ รอบ 2 ปี 2553+เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2-3-4

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ตามโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2553

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการสอบคัดเลือกฯ(ตัวจริง + สำรอง) ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ(ตัวจริง) จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ทุกคนจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดเป็นค่าธรรมเนียบการศึกษาส่วนแรก 10,000* บาท/คน หากท่านไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อนึ่ง หากบุคคลใดไม่ผ่านการตรวจร่างกายและความผิดปกติดังกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติของการศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ แม้จะได้ดำเนินการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้วก็ตาม ย่อมถือว่าการรายงานตัวและการลงทะเบียนดังกล่าวถือเป็นโมฆะ โดยมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษาและค่าลงทะเบียนให้ สำหรับกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและหรือคณะวเภสัชศาตร์


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม 2)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบผ่านคัดเลือก(เพิ่มเติม 3)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม 3)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบผ่านคัดเลือก(เพิ่มเติม 4)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม 4)

แบบตรวจร่างกาย