ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอน และความเป็นครู

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอน และความเป็นครู

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555

ณ ห้องประชุม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 5 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

---------------------------------------------------

วันที่ 3 พ.ค.2555
08.30-08.45น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.45-09.00น. คณบดีกล่าวเปิดอบรม
09.00-10.30น. ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมตัวเพื่อจัดการเรียนการสอน วิทยากร จาก มจธ.
10.30-10.45น. พัก-อาหารว่าง
10.45-12.30น. การสอนและการประเมินผลทางศิลปะ โดย ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
12.30-13.30น. พัก-อาหารกลางวัน
13.30-15.00น. การสอนคน Gen Y อย่างเข้าใจ โดย ดร.จิรวัณฒ์ วิรังกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 พ.ค.2555
09.00-12.00น. การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อสอบแบบต่างๆ
                      โดย นพ.ดร.ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00น. พัก-อาหารกลางวัน
13.00-15.30น. การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อสอบแบบต่างๆ (ต่อ)
                      โดย นพ.ดร.ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

******************

แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ คุณอุมาพร หรือคุณสาวิตรี โทรภายใน 24251 และ 24250

หรือ 034 – 255800 คณะเภสัชศาสตร์

หรือส่งเมล์ Umaporn.k@su.ac.th หรือ Sawitree.k@su.ac.th

เพื่อจัดเตรียมอาหาร และเอกสาร

***หมายเหตุ : โปรดระบุวัน-เวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมให้ชัดเจน***