โครงการประชุมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

เรียน  ทุกท่านครับ

              จากการประชุมผู้นำอาเซียน  ครั้งที่ 9  เมื่อ  พ.ศ. 2546  ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  โดยให้เป็นรูปธรรมในปี  2558 

เพื่อสร้างโอกาส  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  และอำนาจต่อรองกับกลุ่มประเทศอื่นๆ  เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตเพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนในการเตรียมตัวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  ณ  "บ้านผู้หว่าน"  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม