อาจารย์จาก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 2/2554

  • warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/mispharm/web/includes/theme.inc on line 930.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_index() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_add_criterion() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_add_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_open_subject_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to curriculum_change_structure_access() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.
  • warning: Parameter 1 to sar_access_set_score() expected to be a reference, value given in /home/mispharm/web/includes/menu.inc on line 452.

สร้างชื่อเสียงและความยินดีมาสู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกครั้งกับรางวัลชนะเลิศ “งานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น” โดย เภสัชกร อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

จากความร่วมมือของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูผลงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนและสังคมต่อไป จากโครงการดังกล่าว ได้มีการตัดสินและมอบรางวัลไปเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย เภสัชกร อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ “งานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น” จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบร้านยาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย”

“รู้สึกดีใจที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพ เป็นแรงผลักดันให้สร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาต่อไป ... เภสัชกรรมชุมชน ถือเป็นสาขาการประกอบวิชาชีพที่สำคัญของเภสัชกร เนื่องจากสามารถใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่และเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระที่ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ซึ่งต่างจากสาขาอื่นๆของวิชาชีพเภสัชกรรม งานด้านเภสัชกรรมชุมชนยังคงต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับในวงกว้างทั้งในส่วนของผู้รับบริการหรือผู้ป่วย และสังคม ดังนั้นงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชนยังมีที่ว่างมากมายสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมเติมเต็ม ทั้งงานพัฒนารูปแบบบริการ งานบริหารจัดการ งานวิจัยในลักษณะเชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพรูปแบบต่างๆ” อาจารย์กล่าว

รางวัลครั้งนี้สร้างชื่อเสียงให้กับ เภสัชฯ ศิลปากร เพื่อตอกย้ำการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ในคณะที่เต็มไปด้วยคณาจารย์คุณภาพและมีความสามารถในหลากหลายด้าน พร้อมจะดำเนินการสอนเพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจก้าวไปสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pharm.su.ac.th

21 กุมภาพันธ์ 2555